Cặp Last price 24 Change
BTC/USD 10732.960000 0.09%
CLX/USD 0.00001000 0.00%
CLX/BTC 0.00000002 0.00%
BTC/USDT 0.000 0.00%
ANGEL/BTC 0.00000060 0.00%
VGW/BTC 0.00003105 0.00%
ADL/BTC 0.00000001 -19999900.00%
XTV/BTC 0.00000000 0.00%
VNCT/BTC 0.00012819 1.15%
BEN/BTC 0.00000000 0.00%
CNY/BTC 0.00000000 0.00%
LUNES/BTC 0.00000100 -419.00%

Giao dịch ADL/BTC

Last price 24 Change 24 Low 24 High 24 Volume
0.00000001 -19999900.00% 0.00000001 0.00000010 108.00000000

Trò chuyện

Gửi
Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 ADL

mua

BTC

ADL

BTC

bán

BTC

ADL

BTC

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 ADL

mua

ADL

bán

ADL

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 ADL

mua

ADL

BTC

bán

ADL

BTC

Để bán

Giá ADL BTC

Để mua

Giá ADL BTC
0.00000001 201261.00000000 0.00201261

Đơn đặt hàng của bạn

Giá Số lượng Loại Hành động

Lịch sử số dư

id Ngày Số lượng Giá Loại
58592 2019-03-24 12:23:59 8.00000000 0.00000001 bán
58590 2019-03-24 12:23:59 100.00000000 0.00000010 bán
21360 2019-03-04 17:51:05 100.00000000 0.00200000 mua
21358 2019-03-04 17:51:05 100.00000000 0.00100000 mua
21304 2019-03-04 17:09:58 10.00000000 0.00200000 mua
21302 2019-03-04 17:09:44 10.00000000 0.00100000 mua