Cặp Last price 24 Change
BTC/USD 10726.180000 0.03%
CLX/USD 0.00001000 0.00%
CLX/BTC 0.00000002 0.00%
BTC/USDT 0.000 0.00%
ANGEL/BTC 0.00000060 0.00%
VGW/BTC 0.00003105 0.00%
ADL/BTC 0.00000001 -19999900.00%
XTV/BTC 0.00000000 0.00%
VNCT/BTC 0.00012806 1.05%
BEN/BTC 0.00000000 0.00%
CNY/BTC 0.00000000 0.00%
LUNES/BTC 0.00000100 -419.00%

Giao dịch BTC/USDT

Last price 24 Change 24 Low 24 High 24 Volume
0.000 0.00% 0.000 0.000 0.00000000

Trò chuyện

Gửi
Số dư: 0.000 USDT
Số dư: 0.00000000 BTC

mua

USDT

BTC

USDT

bán

USDT

BTC

USDT

Số dư: 0.000 USDT
Số dư: 0.00000000 BTC

mua

BTC

bán

BTC

Số dư: 0.000 USDT
Số dư: 0.00000000 BTC

mua

BTC

USDT

bán

BTC

USDT

Để bán

Giá BTC USDT
5700.000 0.00049450 2.818

Để mua

Giá BTC USDT

Đơn đặt hàng của bạn

Giá Số lượng Loại Hành động

Lịch sử số dư

id Ngày Số lượng Giá Loại