Cặp Last price 24 Change
BTC/USD 10720.780000 -0.01%
CLX/USD 0.00001000 0.00%
CLX/BTC 0.00000002 0.00%
BTC/USDT 0.000 0.00%
ANGEL/BTC 0.00000060 0.00%
VGW/BTC 0.00003105 0.00%
ADL/BTC 0.00000001 -19999900.00%
XTV/BTC 0.00000000 0.00%
VNCT/BTC 0.00013017 2.65%
BEN/BTC 0.00000000 0.00%
CNY/BTC 0.00000000 0.00%
LUNES/BTC 0.00000100 -419.00%

Giao dịch CNY/BTC

Last price 24 Change 24 Low 24 High 24 Volume
0.00000000 0.00% 0.00000000 0.00000000 0.00

Trò chuyện

Gửi
Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00 CNY

mua

BTC

CNY

BTC

bán

BTC

CNY

BTC

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00 CNY

mua

CNY

bán

CNY

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00 CNY

mua

CNY

BTC

bán

CNY

BTC

Để bán

Giá CNY BTC

Để mua

Giá CNY BTC

Đơn đặt hàng của bạn

Giá Số lượng Loại Hành động

Lịch sử số dư

id Ngày Số lượng Giá Loại