Cặp Last price 24 Change
BTC/USD 10721.920000 -0.00%
CLX/USD 0.00001000 0.00%
CLX/BTC 0.00000002 0.00%
BTC/USDT 0.000 0.00%
ANGEL/BTC 0.00000060 0.00%
VGW/BTC 0.00003105 0.00%
ADL/BTC 0.00000001 -19999900.00%
XTV/BTC 0.00000000 0.00%
VNCT/BTC 0.00012649 -0.17%
BEN/BTC 0.00000000 0.00%
CNY/BTC 0.00000000 0.00%
LUNES/BTC 0.00000100 -419.00%

Giao dịch XTV/BTC

Last price 24 Change 24 Low 24 High 24 Volume
0.00000000 0.00% 0.00000000 0.00000000 0.00000000

Trò chuyện

Gửi
Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 XTV

mua

BTC

XTV

BTC

bán

BTC

XTV

BTC

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 XTV

mua

XTV

bán

XTV

Số dư: 0.00000000 BTC
Số dư: 0.00000000 XTV

mua

XTV

BTC

bán

XTV

BTC

Để bán

Giá XTV BTC

Để mua

Giá XTV BTC
0.00000002 8000.00000000 0.00016000
0.00000001 10000.00000000 0.00010000

Đơn đặt hàng của bạn

Giá Số lượng Loại Hành động

Lịch sử số dư

id Ngày Số lượng Giá Loại